شرایط دریافت نمایندگی
همکاری متقابل، احترام به حقوق یکدیگر و کمک و یاری در تمام مراحل کاری از جمله اصول کاری روزنه در برابر همکاران و نمایندگان فروش شرکت است. شما نیز با داشتن شرایط زیر می توانید به خانواده روزنه بپیوندید.
  • دارای شرکت ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی.
  • دارای واحد اداری مستقل به عنوان دفتر شرکت.
  • توانایی برگزاری جلسات دمو و ارائه نرم افزار.
  • دارای سابقه کاری و یا دانش در سیستم ها مالی و حسابداری.

درخواست نمایندگی

نوع شرکت نام شرکت
تاریخ ثبت شماره ثبت
نام و نام خانوادگی نماینده سمت نماینده
استان شهر
تلفن ثابت تلفن همراه
آدرس توضیحات تکمیلی
فایل مشخصات
لطفا تصویر مدارک ثبت شرکت را به همراه روزمه شرکت به صورت فایل zip الصاق فرمایید