امکانات

 • معرفی اطلاعات پایه از قبیل: دستگاه ها، ایستگاه های کاری، خطوط تولید، شیفت های کاری، علت های توقف ( برنامه ریزی شده و نشده )، علت ها و مسئولین ضایعات ( عادی و غیرعادی ) و ...
 • تعریف الگوهای تولید (فرمول های ساخت) و BOM محصول
 • ایجاد درخت محصول به صورت خودکار براساس BOM تعریف شده
 • تعریف محصولات اصلی، فرعی و ضایعات در هر الگوی تولید
 • ثبت جزئیات کامل تولید در گزارشات تولید( مراکز هزینه و کارکرد هر یک، دستگاه ها و ایستگاه های کاری، اپراتورها و میزان کارکرد و تولید هر یک و ....)
 • ثبت محصول اصلی، محصولات فرعی و ضایعات به همراه علت های ضایعات در گزارشات تولید
 • ثبت توقفات (زمان و نوع) به تفکیک هر دستگاه
 • محاسبه خودکار میزان مواد مصرفی بر اساس الگوی تولید و میزان تولید
 • ثبت گزارش تولید براساس تمامی واحدهای شمارش یک کالا بدون محدودیت

گزارشات

 • گزارش مواد مصرفی (کل، به تفکیک مرکز هزینه و به تفکیک محصول)
 • گزارش تولید روزانه و ماهانه با امکان جستجو بر اساس کلیه موارد موجود در گزارش تولید
 • گزارش مقایسه ای تولیدات در ماه های مختلف
 • گزارش ساعات کار انجام شده و دستمزد
 • گزارشات ضایعات به تفکیک عادی و غیر عادی و مسئول
 • گزارش توقفات تولید به تفکیک نوع، برنامه ریزی شده و نشده و دستگاه
 • برنامه ریزی مواد مصرفی برای تولیدات آینده
 • گزارش دوباره کاری ها
 • گزارش انحراف مواد مصرفی