حسابداری ابری روزنه

حساب و حساب تفصیلی

 • تعریف کدینگ حساب در سطوح درختی نامحدود شامل طبقه، گروه، کل، معین و...
 • تعریف حساب های تفصیلی در گروههای مختلف به صورت ساختار درختی و نا محدود
 • پشتیبانی کامل از راهکار تفصیلی شناور در تمام سطوح سیستم
 • تعریف نواع مجموعه های تفصیلی به دلخواه و ارائه تمام گزارشات مالی اعم از دفتر تفصیلی، تراز و... بر روی هر مجموعه به تفکیک
 • ارتباط تمام سطوح کدینگ حساب با حساب های تفصیلی به صورت موازی به همراه امکان اختصاص تعداد نامحدود تفصیلی و گروه تفصیلی به هر سطح
 • ارائه کدینگ پیش فرض منطبق با استاندارد های حسابداری
 • ثبت اسناد به صورت پیش نویس، بررسی شده، تایید شده، تصویب شده و نهایی شده
 • ایجاد الگوی اسناد بر اساس نیاز کاربر به منظور ایجاد سند اتوماتیک توسط سایر نرم افزار ها
 • درج، حذف و شماره گذاری مجدد اسناد
 • ادغام اتوماتیک و دستی اسناد
 • نمایش تجمیعی اسناد چند شرکت و یا شعب مختلف
 • امکان دریافت گزارشات فارغ از سال مالی و در بازه های تاریخی دلخواه
 • نمایش گردش حساب های یک تفصیلی در سرفصل های مختلف و گروه های مختلف حساب

گزارشات

 • گزارشات تفکیکی و تجمیعی حساب و تفصیلی
 • گزارش پله ای حساب ها و تفصیلی ها
 • امکان حرکت در سطوح مختلف گزارشات تا سطح سند و آیتم ایجاد کننده سند
 • گزارش تراز آزمایشی حساب ها به تفکیک چهار، شش و هشت ستونی با قابلیت حرکت در سطوح مختلف تا سطح سند
 • گزارش دفاتر و ترازهای مالی و اداری با انتخاب دوره خاص، از سند تا سند، از کد تا کد
 • گزارش گردش حساب با امکان نمایش سطوح حساب و تفصیلی به صورت پله ای
 • گزارش مجموعه های تفصیلی به همراه امکان تعیین گردش نسبت به هر نوع حساب
 • دفاتر حساب و تفصیلی با سر جمع سند و روزهای سال
 • دفتر تفصیلی با امکان دریافت گزارش عملکرد تفصیلی در هر سطح ساختار درختی تفصیلی با امکان ارائه گزارش به تفکیک هر نوع حساب (اعم از طبقه، گروه، کل و معین)
 • گزارش تفصیلی به تفکیک گردش در یک یا چند حساب از درخت حساب ها
 • گزارش حساب ها و حساب های تفصیلی به صورت لیست و ساختار درختی
 • امکان ارائه گزارشات ترکیبی از چند شرکت و یا شعبه زیر مجموعه
 • ارائه گزارشات تراز نامه و سود و زیان